Quốc tế

english International

tóm lược

  • bất kỳ một số tổ chức xã hội chủ nghĩa quốc tế

Bài hát lao động. Trong Công Paris, một nhà soạn nhạc nghiệp dư, Pierre Degeyter (1848-1932), sáng tác năm 1988, một nhà thơ do nhà cách mạng và nhà thơ E. Potier sáng tác năm 1871. Mặc dù được hát rộng rãi trong phong trào lao động, ở Liên Xô sau cách mạng, nó được hát như một bài quốc ca cho đến khi một bài quốc ca mới được thông qua vào năm 1944. được quy định trong bài hát của đảng Cộng sản Liên Xô cũ. Tại Nhật Bản, nó đã được hát rộng rãi như một phần của phong trào lao động kể từ năm 1922 với tên gọi Inter. Các bản dịch được biết đến trong cụm từ mở đầu của <That the best> là những bản dịch của Sano Satoshi và Sasaki Takamaru.
Satoshi Morita