Yi Sangjwa

english Yi Sangjwa
Họa sĩ của Hàn Quốc, Lee Mi-song, Ming Ming (1506 - 1567). Sinh tử chưa biết. Mặc dù ông là một người đàn ông của chiến binh, ông được công nhận là một nghệ sĩ tài năng ở Nakasune và được bổ nhiệm vào một bộ phận vẽ. Mặc dù ông vẽ chân dung và nước núi Nakasugo và Toshimi, ảnh hưởng của hình thức quận Maoto rất đáng chú ý trong bức tranh nước trên núi "sơ đồ tâm lý của Matsushita".