Nu'mānī Shiblī

english Nu‘mānī Shiblī


1857-1914
Ấn Độ văn học, sử gia, nhà tư tưởng, nhà phê bình.
Sinh ra ở Azamgar.
cộng hưởng với phong trào thức tỉnh Ấn Độ-Hồi giáo của Ahmad Khan, nhưng thay đổi vị trí để bảo vệ truyền thống Hồi giáo, sợ Tây phương hóa quá mức. Có nhiều tác phẩm văn học, lịch sử và tôn giáo, và chúng là tuyệt vời như tác phẩm văn học và có giá trị học thuật cao. Năm 1914, ông thành lập một ngôi nhà của tác giảhành động. Các tác phẩm của anh bao gồm "Romey" ('03) và "Nhà tiên tri" ('17).