danh sách đăng ký

english subscription list
Tài liệu được nộp bởi những người quyên góp tiền theo điện thờ · Khuyến nghị của chùa Phật giáo (Kanjin), viết số tiền và tên của tiền. Trong trường hợp của một mình, nó cũng được gọi là một lá thư bổ sung và giống như một lá thư quyên góp. Thông thường nó là một cuốn sách được đính kèm sau cuốn sách tư vấnhướng dẫn đấu thầu để tuyển dụng tài sản, có kích thước lớn và nhỏ của trang tùy thuộc vào trạng thái / số tiền, người bình thường viết trong một dòng. Điều lâu đời nhất trong sự tồn tạitài liệu Daigojiniên đại 1262 năm.