Joan Stanley-Baker

english Joan Stanley-Baker


? -
Một sử gia nghệ thuật của Canada.
Giám đốc Bảo tàng Victoria Châu Á.
Một sử gia nghệ thuật của Canada. Tốt nghiệp Đại học Bennington. Ônggiám đốc của Bảo tàng Victoria Châu Á. Ông học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật châu Á, đặc biệt nghiên cứu các tác phẩm văn học Nhật Bản, và đã viết "Mokuhan: The Woodcut of Munakata and Matsubara" (1970).