tham gia

english joist

tóm lược

  • dầm dùng để đỡ sàn hoặc mái
Để hỗ trợ tấm sàn, nó có nghĩa là một vật liệu gắn vuông góc với bảng sàn. Trong vị trí gỗ bình thường trên đỉnh của một hình vẽ lớn, phần cuối được treo bằng một vỉ nướng tre.