Yoshiwara

english Yoshiwara
Một quận của thành phố Fuji , quận Shizuoka. Tại thành phố Yoshiwara cũ (quận 1948), sáp nhập với Fuji City vào năm 1966. Được phát triển thành một thị trấnsốTokaido trong thời kỳ đầu hiện đại, may mắn có nước chất lượng tốt, nhiều nhà máy giấy đã tiến đến thành phố công nghiệp đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất . Phát triển công nghiệp vịnh Suruga được chỉ định là một khu vực đặc biệt, các ngành công nghiệp như ô tô và sợi hóa học cũng được đặt. Có Đường sắt Tominami, có Giao lộ Fuji Tomei Expressway.