phương pháp nội suy(Phương pháp ngoại suy, Phương pháp nội suy)

english interpolation method

Tổng quan

Trong toán học, phép nội suy tuyến tính là một phương pháp khớp đường cong bằng cách sử dụng đa thức tuyến tính để xây dựng các điểm dữ liệu mới trong phạm vi của một tập hợp các điểm dữ liệu đã biết.
Các giá trị f (x 1 ), f (x 2 ), ..., f (x (/ n)) tại x 1 , x 2 , ..., x (/ n) của hàm f (x ) của biến x được biết Khi sử dụng nó, hãy sử dụng các biến này để tìm giá trị của f (x) cho x khác. Khi giá trị của x nằm giữa giá trị tối đa và giá trị tối thiểu của x 1 , ..., x (/ n), nó được gọi là phương pháp nội suy, khi nó ở bên ngoài nó được gọi là phương pháp ngoại suy hoặc phương pháp ngoại suy.