lắp(Bộ đồ ăn)

english mounting

tóm lược

  • khung được sử dụng để hỗ trợ hoặc hiển thị
  • một sự kiện liên quan đến việc tăng đến một điểm cao hơn (như về độ cao hoặc nhiệt độ hoặc cường độ, v.v.)
Cả bộ đồ ăn. Kỹ thuật hoàn thành tài liệu trong cuộn treo và cuộn, cuộn, màn hình gấp, cửa trượt và những thứ tương tự. Mục đích là để bảo tồn và đánh giá cao. Đó là thợ thủ công được gọi là một giáo viên .
→ Mục liên quan Lưu ý