Đại lộ chơi

english Boulevard play
Các vở kịch giải trí được biểu diễn tại nhiều nhà hát thương mại ở trung tâm thành phố Paris Grands Boulevard Grands Boulevards. Quay sang vai không có vai, đạo đức nhẹ. → Melodrama / Hội đồng quản trị
→ Mục liên quan Gitry [cha]