Sarah Fox-Davies

english Sarah Fox-Davies
Chức danh công việc
Nghệ sĩ minh họa

Quốc tịch
Vương quốc Anh

Sinh nhật
1956

Nơi sinh
London

Nền tảng học vấn
Trường nghệ thuật Croydon Trường nghệ thuật Hornsey

Nghề nghiệp
Ông chuyên về hệ thực vật và động vật và vẽ minh họa của nhiều hướng dẫn thực địa và sách làm vườn. Các minh họa chính bao gồm David Attenborough "The First Eden", William Maine "A House in Town", AN Wilson "Tabysa Story", Amy McDonald "Beaver Kun và Mysterious Friends", Martin Có Waddell "Bokutachi Yukinko" và Gene Willis "Mole -kun Ohisama ".