Nicholas Campbell

english Nicholas Campbell


1952-
Diễn viên.
Sinh ra ở Canada.
Anh học sân khấu tại Đại học Queen's ở Kingston, OntarioRADA ở Anh, và Pantomime học cùng với Steven Bachoff và Tony Montanaro. Sự xuất hiện bao gồm "Omen" (1976), "007, một điệp viên yêu tôi" ('77), "cây cầu quá xa" ('77) và "vùng chết" ('83).