sử dụng

english usance

tóm lược

  • chấp nhận hoặc thực hành theo thói quen
  • Việc sử dụng hàng hóa kinh tế để đáp ứng nhu cầu hoặc trong sản xuất
    • tiêu thụ năng lượng tăng đều đặn
  • khoảng thời gian được phép sử dụng thương mại để thanh toán hóa đơn hối đoái (đặc biệt là hóa đơn ngoại hối)
Byus là thời hạn thanh toán của một hóa đơn, nhưng nó đề cập đến một hóa đơn giới hạn thời gian (sử dụng / tòa nhà) thường được sử dụng để thanh toán thương mại, thường là hình thức thanh toán định kỳ sau danh sách. Cũng được gọi là người dùng quan trọng. Các thương gia nhập khẩu có thể nhận được ngoại hối lãi suất thấp dài hạn bằng cách sử dụng hóa đơn này và sau khi bán các sản phẩm nhập khẩu trong nước, phải trả giá. Ngân hàng nước ngoài của Nhật Bản , người dùng ngân hàng Nhật Bản (ngân hàng Nhật Bản ở nước ngoài của nước xuất khẩu cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu), người dùng chủ hàng (ghi chú xuất khẩu sang hàng nhập khẩu phải được liệt kê thường xuyên) Có các loại.