William Lim

english William Lim


1932-
Kiến trúc sư Singapore.
Sau khi tốt nghiệp trường London AA, anh theo học quy hoạch đô thịkhu vực tại Đại học Harvard và là một trong những thành viên SPURG được thành lập năm 1960, và làm cố vấn cho các trường đại học, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế. Ông đã viết những cuốn sách như "Bình đẳng trong thế giới thứ ba và môi trường đô thị" và "Giải pháp thay thế cho chiến lược đô thị" và đã tham gia nhiều hội nghị quốc tế.