Ngôi sao định kỳ

english Periodic (com) star
Một sao chổi vẽ quỹ đạo hình elip và quay xung quanh mặt trời theo một chu kỳ không đổi. Khoảng 160 đặc điểm quỹ đạo nổi tiếng được biết đến.
→ Mục liên quan Thời gian