Lịch thứ chín

english Ninth calendar
Nhật ký của Bộ trưởng phải Shirosuke Fujiwara (Morosuku). Việc Shisuke sống ở Kyoto Kujo và cuốn nhật ký vào thời điểm đó thường được ghi lại trong lịch hàng quý (Gekutsuki), sau đó được gọi là "lịch thứ chín". Nó dường như là một cuốn nhật ký từ khoảng 930 cho đến khi chết vào năm 960, nhưng vẫn khôngcuốn sách hoàn chỉnh nào. Do đó, tôi sẽ viết những lời trong buổi lễ "Chín lịch" xuất phát từ bản ghi nhớ này, "Kujyo Shitara (Kujyo whoki)" trong đó phân loại bài báo theo mục, cha của Shuzo là Chadahira (chỉ là Hira) "lịch thứ chín" Nó đã được báo cáo rằng "lịch Kuro" được lan truyền rộng rãi đã trở thành một tên chung của những điều này. → Tadahira Fujiwara / Sadamitsu Ko