Pinkyo

english Pinkyo
Tên chung của loại sáo ghi ở Nam Mỹ, vùng Andes. Ở Ecuadornhiều tên khác nhau tùy theo khu vực như pingulo pingullo (lỗ ngón 3), ớt và Pinkyjo Pinkillo (lỗ ngón 7) ở Argentina và Pinkyjo pinquillo ở Bolivia. Bản thân người chơi đi kèm với trống như tambouril tamboril (nhịp trống) hoặc người chơi khác kèm theo carha caja (trống khung). thường dài 30 đến 50 cm, nhưng một số dài khoảng 120 cm.