Seki không có cửa

english Seki no door
Tên bài hát của gia tộc Tokonodesu. Tên thật "Shitoh Seikai Doo (Cần cẩu của Coward Koike)". Lời bài hát của Takarada Hisashi, Nishi Kishizawa, Saio, thế hệ đầu tiên Tooru Tobaya (thị trưởng của Shibayashi) sáng tác. Buổi biểu diễn đầu tiên vào năm 1784. Một bài hát đối xử với tình yêu giữa Ono Komachi và Ryoke (Yoshimine) Souda trên sân khấu ở Osaka.
Vật phẩm liên quan Rừng Hayatsu