thần học

english theosophy

tóm lược

  • một hệ thống niềm tin dựa trên sự thấu hiểu huyền bí về bản chất của Thiên Chúa và linh hồn

Tổng quan

Thần học có thể đề cập đến:
Dịch thuật như thần học tiếng Anh (Hy Lạp theos <God> + sophia <Wisdom>). Nhận thức trực giác về sự mặc khải thiêng liêng, còn được gọi là hiệp hội thần học, học thuyết và phong trào của Hiệp hội Thần học, được định nghĩa hẹp là sự sáng tạo của Bravatsky và HS Alcott (1875). Chúng tôi đề xuất sự tiến hóa của loài người thông qua việc tái cấu trúc tri thức thế tục có từ thời cổ đại và sự phát triển của tâm linh. Sau khi nhận được sự di dời từ R. Steiner , CW Beater và A. Besanto, sau khi di dời trụ sở ở Indonesia vào năm 1882, nó đã góp phần vào sự độc lập của Ấn Độ trong khi tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng và nghệ sĩ đang làm. Nhân chủng học
Vật phẩm liên quan Kandinsky | Nghệ thuật trừu tượng | Thứ hai