Sơ đồ chuyển pha

english Phase shift diagram
Sự thay đổi cũng được gọi là kỳ lạ theo cách mà nó thể hiện. Đó là bức tranh để làm cho dễ hiểu hơn về thế giới của Đức Phật thuyết giảng kinh điển, Tịnh độ đã cho thấy sự thay đổi Tịnh độ A Di Đà , Mikei có một sơ đồ giai đoạn kỳ lạ như mô tả Kinh điển A Di Đà. → Biến thể