Viết

english Writing

Viết và liệt kê từng mục theo phong cách của tài liệu cũ. Cũng là tài liệu. Như trường hợp với danh mục và sách cho nhiều người, tài liệu được đăng ký trước dưới dạng mẫu được gọi là bản thảo. Năm 1592 (Bunbun 1) Hideyoshi Toyotomi đã ra lệnh cho quốc gia gửi một số sách để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Hàn Quốc. Ai cũng biết rằng có một người nông dân, một người nông dân, một sự khen thưởng một phía, một bản thảo bản ghi nhớ.
Masato Ando