quang dẫn

english photoconduction

tóm lược

  • thay đổi tính dẫn điện của một chất là kết quả của việc hấp thụ bức xạ điện từ
Một hiện tượng trong đó độ dẫn điện của nó tăng lên khi ánh sáng được áp dụng cho chất cách điện hoặc chất bán dẫn. Một trong những hiệu ứng quang điện bên trong xảy ra là do các electron hấp thụ năng lượng ánh sáng và tăng lên dải dẫn, dẫn đến các electron và lỗ trống tự do. Bạc, bạc, cadmium sulfide, chì sunfua, chì selenide, v.v. dùng cho trắc quang. → tế bào quang dẫn / photodiode
Vật phẩm liên quan Thiết bị quang điện | Vidicon | Chất bán dẫn hữu cơ