Luật hồ

english Lake law
Viết tắt của Luật liên quan đến các biện pháp đặc biệt liên quan đến bảo tồn chất lượng nước. Vào tháng 7 năm 1984, nó đã được ban hành như một luật đặc biệt của Luật Kiểm soát Ô nhiễm Nước , với mục đích tìm cách cải thiện chất lượng nước của các hồ và các khu vực liên quan với ô nhiễm đáng kể. Được thi hành vào năm 1985. Hồ Kojima (Okayama), Hồ Suwa (Nagano), Hồ chứa đập Kaiba (Miyagi), Nakaumi (Tottori / Shimane), Shinji (Tottori / Shimane), Kasumigaura (Ibaraki), Teganuma (Chiba) trong hồ (Shimane) và các đô thị xung quanh được nhắm mục tiêu. Năm 1991, Cơ quan Môi trường (nay là Bộ Môi trường) đặt mục tiêu chất lượng nước cho nitơ và phốt pho bên cạnh nhu cầu oxy hóa học thông thường (COD).