Tham dự

english Attendance

tóm lược

  • hành động có mặt (tại một cuộc họp hoặc sự kiện, v.v.)
  • số lượng người có mặt
    • tham dự đã tăng 50 phần trăm
  • tần suất xuất hiện của một người
    • đi học của học sinh là một yếu tố quan trọng trong lớp của cô
Để có được với nhau. Chia sẻ một con tàu là, một nỗ lực chung của lao động và chia sẻ lợi nhuận được mô tả như một cuộc họp. Bowline là ràng buộc (Yui), là phần lớn tài sản chung trong thực tiễn chung, chẳng hạn như trợ giúp, cũng bao gồm một phần của các phương tiện sản xuất cũng như chỉ chung của lao động. Mặc dù nó phổ biến để lấy lưới của làng chài, bộ sưu tập sò và rong biển, nhưng cũng có núi núi (núi (núi)), tắm nông nghiệp ở làng núi nông nghiệp, và làm việc trên đường và cầu. Tham gia
→ Mục liên quan Trồng lúa