thế kỷ

english century

tóm lược

  • mười 10 giây
  • khoảng thời gian 100 năm

Tổng quan

Một thế kỷ (từ centum Latin, có nghĩa là một trăm;. Viết tắt c) là một khoảng thời gian 100 năm. Hàng thế kỷ được đánh số thông thường bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác.
Một trăm năm là một kỷ niệm một trăm năm, hoặc một lễ kỷ niệm này, điển hình là sự tưởng nhớ về một sự kiện diễn ra một trăm năm trước đó.
Một đơn vị tính năm dương lịch , phân loại tuổi cứ sau 100 năm. Thời đại Kitô giáo 1 - 100 năm như một thế kỷ, 1801 - 1900 là thế kỷ 19, trước 300 năm - 201 năm trước là thế kỷ thứ 3.