Will Grohmann

english Will Grohmann

Nhà sử học và nhà phê bình nghệ thuật người Đức. Tại Dresden vào năm 1907, ông đã tổ chức một cuộc triển lãm của nhóm chủ nghĩa biểu hiện <Brücke (Bridge)>, nhóm này mới thành lập vào thời điểm đó, và kể từ đó đã xuất bản nhiều nghiên cứu và phê bình xuất sắc dựa trên tình bạn của ông với nghệ sĩ. Ông cũng đã có những thành tựu to lớn trong việc nâng cao tiếng nói của nghệ thuật đương đại Đức trên trường quốc tế. Các tác phẩm của ông bao gồm hầu hết các sách chuyên khảo của bạn bè Klee và Kandinsky (lần lượt là 1954 và 1958), cũng như "Nghệ thuật đương đại" (1966), trình bày tổng quan về nghệ thuật châu Âu thời hậu chiến.
Nobuyuki Senzoku