Archey

english Jimmy Archey


1902.10.12-
Nghệ sĩ độc tấu.
Sinh ra ở Norfolk, Virginia.
Còn được gọi là James Archey.
Ra mắt vào năm 1927 với Dàn nhạc Edgar Hayes. Hoạt động như một ban nhạc thứ hai, nghệ sĩ độc tấu. Ban nhạc đầu tiên như Dàn nhạc Louis Russell, Benny Carter, Duke Ellington, v.v. Được bổ nhiệm là một chương trình radio thường xuyên '47. Chúng tôi đóng vai trò tích cực trong ban nhạc Mez Mezlow và ban nhạc Earl Hines, và quy mô tái cấu trúc nhạc jazz New Orleans.