Miguel Zamaco

english Miguel Zamacoīs


1866-1955
Nhà thơ và nhà viết kịch.
Tham gia chỉnh sửa giấy Figaro. Tác phẩm thật tuyệt vời "Những gì để nói, những gì", "Lửa và ảo ảnh" về chủ đề Thế chiến I, và những lời hùng biện truyền thống "Chester" và "Hoa bí ẩn".