Codaryl Moffett

english Codaryl Moffett


Người chơi trống Mỹ.
Còn được gọi là Cody Moffett.
Người anh cả của Charles Moffett, một thành viên của gia đình Moffett. Được biểu diễn trước công chúng từ năm 2 tuổi, tham gia vào "món quà" (Savoy) với cha khi mới 7 tuổi, để cung cấp các bài hát của riêng mình và thể hiện thế hệ trẻ em đầu tiên. Khi làm việc trong Gia đình Moffet, anh làm việc với các nhạc sĩ tự do ở New York và làm việc như "Charnet Moffet" (Blue Note).