Học thuyết Eisenhower

english Eisenhower Doctrine

Tổng quan

Một học thuyết của Tổng thống Hoa Kỳ bao gồm các mục tiêu, thái độ hoặc lập trường chính cho các vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ do Tổng thống vạch ra. Hầu hết các học thuyết tổng thống đều liên quan đến Chiến tranh Lạnh. Mặc dù nhiều Tổng thống Hoa Kỳ có các chủ đề liên quan đến việc họ xử lý chính sách đối ngoại, nhưng học thuyết thuật ngữ thường áp dụng cho các Tổng thống như James Monroe, Harry S. Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter và Ronald Reagan, tất cả đều có học thuyết đặc trưng hơn chính sách đối ngoại.
Vào tháng 1 năm 1957, Tổng thống Eisenhower đã đề xuất một nguyên tắc chống cộng của chính sách Trung Đông được đề xuất trong các văn bản đặc biệt gửi tới quốc hội. Viện trợ quân sự và kinh tế cho các nước Trung Đông và mục đích trao cho Tổng thống quyền thực thi quân sự trong trường hợp được yêu cầu.