Jimenez Mario E mua hàng

english Jimenez Mario Echandi


1915-
Chính trị gia ở Costa Rica.
Cựu tổng thống của Costa Rica.
Sau khi làm đại sứ tại Hoa Kỳ vào năm 1950, ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao vào năm 51 và trở thành Tổng thống của Costa Rica vào năm 58 -62.