thể loại Đầu tư

IMF chẵn lẻ

Tỷ giá hối đoái quốc tế cũ của tiền tệ của các nước thành viên IMF . Nó được thể hiện bằng vàng (ngang giá vàng) hoặc đô la Mỹ (ngang giá đô la). Tầm quan trọng đã bị mất do việc đình chỉ trao đổi đô...

Chứng chỉ tiền gửi

Một chứng khoán đại diện cho quyền yêu cầu hoàn trả tiền ký gửi cho đại lý kho, và được phát hành cùng với giấy chứng nhận đầu vào theo yêu cầu của lưu ký. Vì nó tách khỏi chứng khoán đủ điều kiện sau...

bảo lãnh phát hành

(1) Bảo lãnh chứng khoán. Khi phát hành chứng khoán, để có được toàn bộ số tiền hoặc một phần chứng khoán được phát hành từ tổ chức phát hành, hãy tiếp thị người này. Để thực hiện mua sắm tài chính dà...

Mua bán hàng hóa

Một công ty chứng khoán hoặc một nhà môi giới sản phẩm nhận được một đơn đặt hàng từ khách hàng và mua và bán một giao dịch ký quỹ tại sàn giao dịch thay mặt cho khách hàng. Chứng chỉ cổ phiếu có thể...

tài chính cổ phần

Tên chung của mua sắm quỹ với phát hành cổ phiếu. Tăng vốn , trái phiếu chuyển đổi , đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp, vv Tại Nhật Bản, nó đã tăng nhanh kể từ cuối những năm 1980. Nó được sử dụng như m...

ADR

Viết tắt cho biên lai ký gửi của Mỹ. Biên nhận lưu ký Mỹ. Chứng khoán thay thế được bán thay mặt cho chứng khoán nước ngoài bằng hiện vật trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Một phương pháp được xem x...

mở tài khoản

Xóa tài khoản. Cả hai mở tài khoản. Theo thỏa thuận giữa các bên, một phương thức không thực hiện giải quyết các giao dịch thương mại lẫn nhau mỗi lần mà chỉ giải quyết bằng tiền mặt một cách thường x...

ủy thác đầu tư mở

Tín thác đầu tư chứng khoán , chủ yếu là đầu tư vào vốn chủ sở hữu, miễn phí thêm và rút tiền. Nó cũng được gọi là một loại ủy thác đầu tư bổ sung. Chúng tôi liên tục bán cổ phiếu không xác định cho đ...

Trái phiếu ngoại tệ

Trái phiếu (trái phiếu công cộng và trái phiếu doanh nghiệp) được tuyển dụng trên thị trường chứng khoán nước ngoài dựa trên các đơn vị ngoại tệ (có mệnh giá bằng ngoại tệ) để huy động vốn từ nước ngo...

Luật kiểm soát ngoại hối và ngoại thương

Được ban hành dưới tên "Đạo luật kiểm soát ngoại hối và ngoại thương" vào năm 1949 như là một luật cơ bản của quản lý trao đổi thương mại nhằm cân bằng cán cân thương mại thông thường với cá...

giá bán

Một loại tiền tệ đại diện cho giá trị của một sản phẩm. Giá thực tế sẽ tăng và giảm tùy thuộc vào sự biến động của cung cầu, chủ yếu là giá sản xuất cộng với lợi nhuận trung bình so với giá trị ( giá...

sửa chữa bên trong an ninh

Chứng khoán hứa hẹn rằng một số lợi ích nhất định được xác định có vấn đề chắc chắn được thanh toán hàng năm cho đến thời hạn hoàn trả. Nó thường được sử dụng trái ngược với thực tế là tỷ lệ cổ tức củ...

tỷ lệ thu nhập giá

Một chỉ số cho biết số lượng giá cổ phiếu được mua bằng EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) bao nhiêu lần, chia cho lợi nhuận thuế hàng năm trên mỗi cổ phiếu (đơn vị: <lần>). Thuật ngữ PER hoặc đơ...

chứng chỉ cổ phiếu

Chứng khoán đại diện cho tình trạng của các cổ đông, tức là cổ phiếu. Tình trạng của cổ đông được đi kèm với quyền yêu cầu cổ tức, quyền biểu quyết và các quyền khác tại Đại hội đồng cổ đông, vì vậy...

Phát hành giá trị thị trường chứng khoán

Khi phát hành mới được phát hành cổ phiếu mới, quyết định giá phát hành dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu không phân biệt mệnh giá. Trong Đạo luật công ty , việc phát hành không phụ thuộc vào &...

Sản lượng chứng khoán

Tính bằng cách chia cổ tức dự kiến cho 1 năm trên mỗi cổ phiếu cho giá trị thị trường chứng khoán. Khi đầu tư vốn cổ phần được thực hiện tại một thời điểm nhất định, điều đó có nghĩa là tỷ lệ cổ tức v...

cổ đông

Đó là chủ sở hữu của cổ phiếu, nghĩa là nhà đầu tư và nhân viên của công ty chứng khoán. Các cổ đông có quyền của cổ đông , có trách nhiệm không trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các chủ nợ của công...

bán phá giá

Để giảm giá trị tỷ giá hối đoái , hãy tạo sự khác biệt lớn giữa sức mua bên trong của tiền tệ của đất nước và sức mua bên ngoài, giảm giá hiển thị ngoại tệ của hàng hóa xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu...

Nhà đầu tư tổ chức

Một tập đoàn có đầu tư vào chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu là một trong những ngành kinh doanh chính. Ngân hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty đầu tư, vv là những ví dụ điển hình. Nó đã đư...

vấn đề thị trường

Tóm tắt thị trường tài trợ trong thị trường phát hành trái phiếu . Nó bao gồm các công ty phát hành, công ty ủy thác, bảo lãnh và nhà đầu tư và góp phần mua sắm các quỹ dài hạn. Tại Nhật Bản trước Chi...