thể loại Bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ Asahi [công ty tương hỗ]

Một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn của hệ thống Furukawa trước đây. Được thành lập với tư cách là (Im) Empire Life Insurance theo sáng kiến của Tư vấn trưởng Hải quân Đường triều vào năm 1888. Được tổ...

bảo hiểm vận tải

Bảo hiểm thiệt hại gây thiệt hại do hỏa hoạn, khó khăn về nước, lật úp, va chạm, trộm cắp, vv xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đất liền. Một số trường hợp hàng hóa vận chuyển hàng không...

điều khoản thoát

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và dịch thuật. Trong trường hợp áp đặt một số quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận, v.v., trong một số trường hợp, quy định rằng quyền và nghĩa vụ không được áp dụng như một...

bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hóa trong tàu biển. Còn được gọi là bảo hiểm hàng hóa. Bảo hiểm hàng hải cho tàu biển được gọi là bảo hiểm tàu biển. Bảo hiểm hàng hóa hàng hải không chỉ bao gồm bản thân hàng hóa mà cò...

Trung bình cộng

Thiệt hại biển. Trong bảo hiểm hàng hải, mục đích của bảo hiểm đề cập đến thiệt hại do nguy hiểm hàng hải gây ra. Theo nghĩa rộng hơn, tổn thất hàng hải liên quan đến bất kỳ thiệt hại thực tế nào (khô...

Cứu hỏa

Một loại dự án hỗ trợ lẫn nhau được thực hiện bởi các hợp tác xã khác nhau và các tổ chức công cộng địa phương, vv, thu phí bảo hiểm từ các đối tác và trả tiền hỗ trợ lẫn nhau cho thiệt hại do hỏa hoạ...

bảo hiểm hỏa hoạn

Bảo hiểm phi nhân thọ dựa trên bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn. Hỏa hoạn được sử dụng trong bảo hiểm hỏa hoạn (1) trong đó các vật phẩm không cháy sẽ cháy ở nơi không cháy đối với việc sử dụng lửa t...

bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hình phạt gây thiệt hại do các tai nạn khác nhau của hàng hóa vận chuyển trên biển, đất liền hoặc trên không. Lợi ích của chủ sở hữu đối với hàng hóa, lợi nhuận mong muốn, giá vé, vv là những...

bảo hiểm nhân thọ

Công ty bảo hiểm nhân thọ vận hành tiền trả bảo hiểm, tiền trợ cấp tử vong, vv trên một cổ phiếu, vv trong một tài khoản riêng biệt tách biệt với bảo hiểm tỷ lệ cố định và bảo hiểm thay đổi tiền bảo h...

Bảo hiểm đơn giản

Nói chung, nó đề cập đến bảo hiểm lô nhỏ có hệ thống thu tiền hàng tháng hoặc hàng tuần bỏ qua việc khám sức khỏe tại thời điểm đăng ký. Ví dụ điển hình là bảo hiểm nhân thọ công nghiệp ở Vương quốc...

Lương hưu đóng góp

Một niên kim trả các chi phí cần thiết cho việc thanh toán niên kim như người được bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính dựa trên toán học bảo hiểm và chúng sẽ được đóng góp trong một khoảng thời gian nhất...

bảo hiểm rủi ro hạt nhân

Thuật ngữ chung cho bảo hiểm bổ sung cho các thiệt hại khác nhau gây ra bởi nguy hiểm hạt nhân . Thông thường, bảo hiểm tài sản hạt nhân cho các lò phản ứng điện hạt nhân và bảo hiểm trách nhiệm bồi t...

bảo hiểm hàng không

Thuật ngữ chung cho bảo hiểm bổ sung cho thiệt hại do tai nạn liên quan đến máy bay. (Bảo hiểm máy bay, bảo hiểm vận tải hàng không), những người dựa trên trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người kh...

hỗ trợ công cộng

Hệ thống bảo hiểm nhân thọ dựa trên các quỹ công khi không có tài sản, khả năng, thu nhập đủ để duy trì mức sống thấp nhất và ngay cả khi các hệ thống an sinh xã hội khác không thể chi trả cho nhu cầu...

nghĩa vụ công bố

Khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, chủ hợp đồng hoặc người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải thông báo cho công ty bảo hiểm những vấn đề quan trọng cần thiết để đo tỷ lệ tai nạn trong hợp đồng (Mã thương...

Liên minh bảo hiểm y tế quốc gia

Một liên minh bảo hiểm được tổ chức như một thành viên của một người tham gia cùng loại hình kinh doanh hoặc công việc và các thành viên gia đình của nó chỉ khi không có trở ngại cho kinh doanh bảo hi...

Lương hưu cá nhân

Một cái gì đó trả tiền trên của riêng bạn. Trả tiền cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng và nhận tiền lương hưu khi họ đến một độ tuổi nhất định. Trong loại tiết kiệm, thời gian nhận lương h...

Bảo hiểm trẻ em

Thuật ngữ chung cho bảo hiểm nhân thọ có con được bảo hiểm. Một sự kết hợp giữa bảo hiểm nhân thọ của trẻ em và bảo hiểm nhân thọ thường xuyên của cha mẹ là phổ biến. Tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng ti...

bảo hiểm việc làm

Dựa trên Luật Bảo hiểm Việc làm (năm 1974 ban hành năm 1975) được thi hành thay mặt cho Đạo luật Bảo hiểm Thất nghiệp , chúng tôi sẽ cung cấp các lợi ích cần thiết trong trường hợp thất nghiệp của ngư...

tái bảo hiểm

Bảo hiểm nhằm mục đích làm cho các công ty bảo hiểm khác đảm nhận một số hoặc tất cả các trách nhiệm bảo hiểm mà công ty bảo hiểm đã thực hiện từ nhà thầu. Các công ty bảo hiểm có thể phân phối trách...