thể loại Tài chính

Ngân hàng Kiiyo [Chứng khoán]

Đây là một ngân hàng trung ương khu vực với tỉnh Wakayama là mặt đất, và cũng đang hoạt động tại Osaka. Năm 1878, Ngân hàng Quốc gia thứ 43 được thành lập (đổi tên thành Ngân hàng thứ 43 năm 1896). Ng...

Ngân hàng Osaka [Chứng khoán]

Các ngân hàng khu vực có trụ sở tại Osaka. Được thành lập như Ngân hàng Osaka Fudosan với mục đích tạo thuận lợi cho tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ vào năm 1950 với lời mời của các doanh nhân hùng...

Ngân hàng [chứng khoán]

Một trong những ngân hàng khu vực lớn nhất trong khu vực Kinki từ tỉnh Hiroshima làm mặt đất. Ngân hàng Quốc gia thứ 66 (sau này là Ngân hàng 66) vào năm 1878, Ngân hàng Quốc gia thứ 146 (sau này là N...

Ngân hàng Yamaguchi [chứng khoán]

Ngân hàng khu vực hàng đầu với mặt đất quận Yamaguchi. Nền tảng của Ngân hàng Quốc gia 110 vào năm 1878. Sau đó đổi thành Ngân hàng 110. Mặc dù nó đã nhận được hậu quả của cuộc suy thoái trong thời kỳ...

Ngân hàng San-in Godo [chứng khoán]

Hàng giữa ngân hàng khu vực với Shimane · Tottori là mặt đất. Tổ chức tài chính chỉ định của 2 quận. Ngân hàng Matsue ở tỉnh Shimane năm 1889 và ngân hàng Yonago ở tỉnh Tottori năm 1894. Năm 1941 hai...

Ngân hàng Trung Quốc [chứng khoán]

Ngân hàng khu vực hàng đầu với mặt bằng tỉnh Okayama. Ngân hàng Quốc gia thứ 86 được thành lập vào năm 1878. Sau đó, các ngân hàng ở tỉnh Okayama tiếp tục tổ chức lại quanh Ngân hàng chung đầu tiên (t...

Ngân hàng Iyo [chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của ngân hàng khu vực với bờ biển nội địa Seto là nền tảng chủ yếu ở quận Ehime. Ngân hàng quốc gia thứ mười chín được thành lập vào năm 1878. Nó sáp nhập với hai hàng quận dưới n...

Ngân hàng Anh [chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng khu vực dựa trên quận Kagawa. Ngân hàng Quốc gia thứ 11 được thành lập vào năm 1878. Năm 1898 đổi tên thành Ngân hàng số 1 Takamatsu. Sau khi sáp nhập các ngân h...

Ngân hàng Shikoku [cổ phiếu]

Ngân hàng trung ương khu vực với Kochi và Tokushima là mặt đất. Ngân hàng quốc gia thứ 37 được thành lập vào năm 1878. Năm 1896, sáp nhập với Ngân hàng Quốc gia 127, đổi tên thành Ngân hàng Kochi sau...

Ngân hàng Awa [Chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng địa phương với tỉnh Tokushima là mặt đất. Ngân hàng thương mại Awa được thành lập vào năm 1896. 1928 Ngân hàng Tokushima mua lại (thành lập năm 1882), đã bị đóng...

Ngân hàng Kagoshima [chứng khoán]

Các ngân hàng trung ương khu vực với mặt đất quận Kagoshima. Được thành lập bởi Ngân hàng Quốc gia thứ 147 vào năm 1879. Đổi thành ngân hàng thứ 147 vào năm 1897. Sáp nhập các ngân hàng của tỉnh lần l...

Ngân hàng Oita [chứng khoán]

Hàng giữa ngân hàng khu vực với mặt đất quận Oita. Được thành lập vào năm 1893 bởi cựu Ngân hàng Oita. Sáp nhập với 23 ngân hàng vào năm 1927, đổi tên thành Ngân hàng hỗn hợp Oita. Theo chính sách <...

Ngân hàng Miyazaki [sha]

Các ngân hàng trung gian khu vực với mặt đất quận Miyazaki. Tám hàng của tỉnh sáp nhập vào năm 1927 và Ngân hàng Hyugakkyo được thành lập, nhưng do cuộc khủng hoảng Showa, nó đã bị đóng cửa vào năm 19...

Ngân hàng Higo [chứng khoán]

Các ngân hàng trung ương khu vực với quận Kumamoto là mặt đất. Được thành lập vào năm 1878 bởi Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc. Ngân hàng Kyushu năm 1896, đổi tên thành Ngân hàng Kumamoto vào năm 1918....

Ngân hàng Yokohama [chứng khoán]

Các ngân hàng trung ương khu vực với mặt đất quận Nagasaki. 1877 Thành lập Ngân hàng Quốc gia thứ 18. Năm 1896 đổi tên thành Ngân hàng 18. Sáp nhập Ngân hàng Sahara vào năm 1942. Không thực hiện chính...

Ngân hàng Ryukyus [chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng địa phương với tỉnh Okinawa là mặt đất. 1948 Thành lập Ngân hàng Ryukyus thông qua Thức ăn của Chính phủ Quân đội Hoa Kỳ số 1. 1970 đồng thời phục vụ kinh doanh...

Công ty TNHH Tín thác và Ngân hàng Mitsui [Stock]

Ngân hàng ủy thác Mitsui. 1924 Mitsui Zaibatsu thành lập Mitsui Trust. Công ty ủy thác đầu tiên của Nhật Bản dựa trên luật kinh doanh ủy thác. Nó được đổi tên thành Tokyo Trust Bank vào năm 1948 bởi c...

Yasuda Trust and Bank Co., Ltd. [Stock]

Ngân hàng ủy thác của Fuyo. Được thành lập như một ủy thác hỗ trợ lẫn nhau dựa trên Đạo luật Kinh doanh Tin cậy năm 1925. Sau khi đổi tên Yasuda Trust vào năm 1926, nó được đổi tên thành Công ty TNHH...

Ngân hàng ủy thác Nhật Bản [Chứng khoán]

Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi Bank, Ltd. là một ngân hàng ủy thác. 1927 Được thành lập như một ủy thác dựa trên luật kinh doanh ủy thác. Nhật Bản tin tưởng vào năm 1947, đổi tên thành tên công ty hiện...

Ngân hàng ủy thác Toyo [sha]

Ngân hàng Sanwa trước đây thuộc nhóm ngân hàng ủy thác. <Đồng thời tin cậy> Về nguyên tắc, được thành lập vào năm 1959, tách và hợp nhất bộ phận đại lý chứng khoán của Ngân hàng Sanwa, bộ phận ủ...