thể loại Tài chính

Luật hy sinh

Luật pháp của thu thuế đối với phương pháp kiểm tra (Kemiho) trong thời kỳ Edo. Một phương pháp để thực hiện một khoản đóng góp cố định trong một thời gian nhất định dựa trên năng suất trung bình tron...

tự đánh giá

Đây là một trong những phương pháp liên quan đến quá trình quyết toán số tiền thuế phải nộp trên thuế quốc gia, chống lại tiền thuế. Về nguyên tắc, số tiền thuế phải nộp được xác định bằng tờ khai của...

Thuế

Thuế. Tiền mà thực thể công quốc gia hoặc địa phương cưỡng chế thu được từ công chúng mà không mang lại lợi ích cá nhân (thuế mục tiêu là một ngoại lệ) riêng dựa trên quyền đánh thuế để trang trải chi...

doanh thu phi thuế

Mặc dù nó đề cập đến thu nhập khác ngoài thuế trong doanh thu tài chính của nhà nước, nhưng nó thường loại bỏ trái phiếu công cộng và thặng dư trong năm trước. Thanh toán độc quyền, doanh thu chính ph...

Văn phòng thuế

Nó chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính của Cục Thuế quốc gia, là cơ quan chi nhánh khu vực của Cơ quan Thuế Quốc gia (bộ phận bên ngoài của Bộ Tài chính), và thực hiện việc áp thuế trực tiếp với...

kế toán thuế

Dựa trên luật kế toán thuế (1951), theo yêu cầu của người khác, đại diện thuế như khai thuế như thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thừa kế, thuế quà tặng, thuế doanh nghiệp, thuế thành phố, thuế t...

thuế thừa kế

Dựa trên luật thuế thừa kế (1950), thuế quốc gia áp dụng đối với tài sản bị mua bởi những người có được tài sản do thừa kế hoặc thừa kế . Nếu tổng di sản vượt quá số tiền khấu trừ cơ bản (50 triệu yên...

thuế quà tặng

Thuế quốc gia áp dụng đối với các tài sản nhận được bởi các cá nhân có được tài sản bằng quà tặng (đặc biệt là các hiệp hội, tổ chức, vv). Một mục đích là để tránh thoát thuế thừa kế bằng quà tặng trư...

tỷ lệ gánh nặng thuế

Nó là một chỉ số về mức độ gánh nặng thuế và không có nghĩa là một chỉ số cụ thể duy nhất, nhưng nhìn chung tỷ lệ thuế trên thu nhập quốc dân được sử dụng. Theo đó, tại Nhật Bản, nó chiếm khoảng 13% v...

Khuynh hướng

Luật thuế ở Trung Quốc và Nhật Bản. (1) Trung Quốc. Wei (ji) · jinjin (ngũ cốc) · tông màu (lụa · cotton · gai) được áp đặt cho mỗi cánh cửa, ở Bắc Wei, nó được áp đặt cho mỗi cặp vợ chồng. Theo nghĩa...

thiên đường thuế

Khu vực sơ tán thuế. Quốc gia hoặc khu vực nơi thuế suất bằng 0 hoặc thấp đáng kể. Trong nhiều trường hợp, nó được sử dụng để trốn thuế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài, và trong nh...

Người đuổi thuế

Đạo luật để giảm doanh thu thuế của các thực thể công quốc gia và địa phương. Nghĩa vụ thanh toán được thoát khỏi nghĩa vụ thuế do các biện pháp gian lận hoặc hoàn thuế đã phát sinh Tội phạm di tản, k...

Thuế thuốc lá

(1) Thuế quốc gia. Vào tháng 4 năm 1985, theo việc bãi bỏ hệ thống độc quyền thuốc lá, thuế tiêu thụ thuốc lá, được thành lập thay cho thanh toán độc quyền truyền thống, đã được đổi tên bằng cách tạo...

Thuế giá trị đất

Thuế quốc gia được thành lập năm 1991 với mục đích triệt tiêu lợi thế của đất đai như một tài sản bằng cách tăng chi phí nắm giữ đất và thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả. Thuế suất 0,15% (được sửa đổi vào...

thuế đất

Thuế đánh vào doanh thu đất làm nguồn thuế. Diện tích đất · Chiều cao thu hoạch · Giá đất · Giá cho thuê vv là tiêu chuẩn chịu thuế. Mặc dù đó là thuế quốc gia quan trọng nhất kể từ khi sửa đổi thuế đ...

di-ding-âm

Hệ thống thuế được thi hành trong những năm cuối của Trung Quốc, nhà Thanh Kangxiang . Đinh Bin (Thuế đầu người cá nhân) và Ngân hàng khu vực (Thuế đất), độc lập với nhau trong quá khứ, được thống nhấ...

Thuế nhượng bộ khu vực

Thuế thu được dưới dạng thuế quốc gia, nhưng toàn bộ hoặc một phần của nó được chuyển dưới dạng nguồn vốn cho các thực thể công cộng địa phương. Hiện nay có năm loại thuế nhượng bộ đường bộ tỉnh, thuế...

thuê địa phương

Thuế được tính bởi các thực thể công cộng địa phương. Chống thuế quốc gia . Quyền thuế được ghi nhận trong luật thuế địa phương (1950), có thuế quận (bao gồm cả vốn) và thuế thành phố (bao gồm các phư...

Thuế đường địa phương

Theo Luật Thuế đường bộ địa phương (1955), thuế quốc gia được áp dụng là người nộp thuế đối với dầu tự nguyện (dầu hydrocarbon có trọng lượng riêng 0,017 hoặc thấp hơn ở 15 ° C.), nhà sản xuất hoặc cấ...

Thuế tiêu thụ trực tiếp

Thuế tiêu thụ trực tiếp đánh thuế người tiêu dùng ở giai đoạn tiêu dùng cuối cùng. Theo quan điểm về thuế tiêu thụ, điều này là phù hợp nhất, nhưng nó không dễ dàng do công nghệ thuế, và nó phải phụ t...