thể loại Tài chính

ghi chú phải trả

Một hóa đơn được hạch toán như một tài khoản trách nhiệm trong xử lý sổ sách kế toán. Đó là, chính các hóa đơn đang trở thành bên có nghĩa vụ chính trên hóa đơn bằng cách chấp nhận hoặc bảo lãnh phát...

số dư

(1) Từ quan điểm tài chính, số dư còn lại (thặng dư hàng năm, Điều 41 của luật tài khóa) trừ đi chi tiêu từ số tiền doanh thu được lưu trữ trong một năm tài chính, hoặc thặng dư của tỉnh do chi tiêu c...

tạp chí

Sổ ghi chép chính để ghi lại các giao dịch theo thứ tự xảy ra giao dịch bằng cách ghi sổ kế toán kép. Hồ sơ được đăng lên từng tài khoản tài khoản trong sổ cái ( sổ tổng hợp ). Nó cũng chứa một mô tả...

Thuế chuyển dầu khí

Một nửa số tiền thu thuế dầu khí được phân bổ theo tỷ lệ cho phần mở rộng và diện tích của quốc lộ nói chung và đường tỉnh ở mỗi khu vực này cho các quận và thành phố được chỉ định theo Luật Đường bộ....

sổ cái

Sổ kế toán để ghi chép và tính toán các giao dịch một cách có hệ thống cho từng mục tài khoản. Nó được đăng bằng cách đăng từ tạp chí . Bằng cách thiết lập các sổ cái công ty con khác nhau để đáp ứng...

Chi phí nền tảng

Bất kỳ chi tiêu cần thiết cho công ty để chính thức thành lập như một công ty . Chi phí thành lập do công ty chịu (phí chào bán cổ phiếu, phí in ấn cổ phiếu, phí xử lý tổ chức tài chính, v.v.), phí qu...

báo cáo thu nhập

Tài liệu tính toán thể hiện hiệu quả kinh doanh của công ty trong một kỳ kế toán cụ thể. Hiển thị doanh thu, chi phí và lợi nhuận như một sự khác biệt. Vì kế toán doanh nghiệp được thực hiện chủ yếu d...

bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán. Báo cáo tài chính thể hiện tình trạng tài chính của công ty khi kết thúc thời hạn kế toán quy định. Hiển thị tài sản bằng nợ, nợ và vốn tín dụng. Có thể liệt kê các nguồn mua sắm...

Thuế phân bổ địa phương

Để tăng cường và cân bằng nguồn tài chính của chính quyền địa phương, chính phủ cung cấp cho các đối tượng công cộng địa phương với 32% số thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập rượu, 29,5% s...

tài chính địa phương

Đó là tài chính của chính quyền địa phương và là cơ sở kinh tế để thực hiện chính quyền đó. Nó thường được chia thành kế toán thông thường (tài khoản chung) và kế toán doanh nghiệp ( doanh nghiệp công...

dự trữ

Đối với mục đích kế toán, thu nhập giữ lại được giữ lại / tích lũy cho một mục đích cụ thể là kết quả của việc chiếm dụng lợi nhuận của công ty. Có dự phòng thu nhập hợp pháp theo Luật doanh nghiệp và...

Định giá thấp

Một trong những phương pháp kế toán của tài sản tồn kho cuối kỳ. Để so sánh chi phí mua lại và giá trị thị trường (giá trị thuần có thể thực hiện được hoặc giá thị trường thay thế) và quyết định giá t...

lãi hoặc lỗ bất thường

Tính toán lỗ lãi theo quy định trong báo cáo thu nhập và các nguyên tắc kế toán doanh nghiệp. Cụ thể, các khoản lỗ do thiên tai, lãi / lỗ khi xử lý tài sản cố định như đất đai, lãi / lỗ theo kỳ hạn tr...

kiểm toán nội bộ

Một cuộc kiểm toán được thực hiện đặc biệt là liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ để phát hiện tai nạn và sai sót và ngăn chặn sự bất công. Nó được phân biệt với kiểm toán bên ngoài bởi kế toán cô...

phụ cấp

Điều khoản được sử dụng trong bộ phận kế toán của một công ty. Nó được dự kiến sẽ xảy ra sau giai đoạn tiếp theo và sự xuất hiện của nó là do các sự kiện trước giai đoạn hiện tại và số tiền chi tiêu c...

Kế toán chi phí chuẩn

Một phương pháp kế toán chi phí so sánh giá tiêu chuẩn quy định cho từng yếu tố chi phí của sản phẩm với chi phí thực tế, phân tích sự khác biệt và sử dụng nó để quản lý chi phí. Chi phí tiêu chuẩn đư...

nợ phải trả

Thuật ngữ kế toán. Gánh nặng tài chính nợ bên thứ ba. Kế toán được ghi có vào bảng cân đối kế toán và thể hiện tầm quan trọng của nghĩa vụ mà công ty phải trả trong tương lai. Nợ ngắn hạn (nợ phải trả...

sổ sách kế toán

Công nghệ ghi lại và tính toán các hoạt động kinh tế tổ chức và liên tục theo một cách nhất định. Các cơ quan chính phủ, cũng ở nhà, được phân loại là sổ sách thương mại, sổ sách công nghiệp, sổ sách...

thặng dư kiếm được

Thuật ngữ kế toán mà nói chung đề cập đến lợi nhuận không được tiết lộ và xử lý. Cả hai đều giữ lại thu nhập. Thặng dư với lợi nhuận thu được từ hoạt động điều hành như nguồn gốc của nó, dư nợ (trần)...

Lyttelton

Học giả kế toán tại Hoa Kỳ. Giáo sư Đại học Illinois. Ông được biết đến sớm trong nghiên cứu lịch sử kế toán, và trong lý thuyết kế toán, ông đã đề xuất chi phí đầu tư (chi phí mua lại) cho lý thuyết...