thể loại Tài chính

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi của Nhật Bản

Một tập đoàn đặc biệt được thành lập bởi chính phủ, Ngân hàng Nhật Bản và các tổ chức tài chính tư nhân dựa trên Luật Bảo hiểm tiền gửi được thành lập năm 1971. Để bảo vệ người gửi tiền, v.v., trong t...

Ngân hàng Masayuki

Ngân hàng tài chính thương mại chuyên ngành năm 1880 dựa trên Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia . Một phần ba số vốn 3 triệu yên được chính phủ tài trợ. 1897 Ngân hàng Yokohama Rikkyo được tổ chức lại thàn...

Quy tắc ngân sách chung

Một điều khoản toàn diện khi bắt đầu ngân sách quốc gia. Ngoài việc điều tiết ngân sách chi tiêu doanh thu, chi phí tiếp tục, chi phí vận chuyển, gánh nặng nợ của chính phủ, giới hạn của trái phiếu cô...

lợi nhuận

Sự gia tăng ròng của cải (hàng hóa kinh tế) thuộc sở hữu của công ty là kết quả có được và nhận ra tự chủ thông qua các hoạt động kinh tế. Kế toán được tính bằng cách khấu trừ các chi phí phát sinh tư...

kiếm được doanh thu thặng dư

Nó là một loại dự trữ hợp pháp được quy định trong Đạo luật công ty, và nó bao gồm vốn , dự trữ vốn và thặng dư . Dự trữ pháp lý là dự trữ được tích lũy dưới dạng thu nhập giữ lại hợp pháp dưới dạng n...

Leistungsverzug

Ngay cả khi bên có nghĩa vụ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nó sẽ không thực hiện ngay cả khi đang trong thời gian thực hiện. Một loại mặc định . Kể từ thời điểm có thời hạn xác định, kể từ khi bạ...

Không thể thực hiện

Không thể thực hiện nghĩa vụ sau khi thiết lập yêu cầu bồi thường. Một loại mặc định . Khi không thể dựa trên lý do quy định cho bên có nghĩa vụ, chủ nợ có thể yêu cầu bồi thường (Tempo) bồi thường (Đ...

quan tâm

Thù lao trả cho bên cho thuê bằng tiền (vốn cho vay) người vay. Cũng quan tâm. Những người vay tiền từ chủ sở hữu vốn tiền tệ như ngân hàng trả lãi từ các khoản lợi nhuận có được thông qua hoạt động,...

Ngành cho thuê

Một ngành công nghiệp tham gia vào việc mua các loại tài sản vật chất khác nhau bởi một đại lý theo yêu cầu của khách hàng và cho họ vay với khách hàng trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Do gánh n...

lý thuyết ưu tiên thanh khoản

Lý thuyết liên quan đến việc xác định lãi suất chủ trương của Keynes. Nếu chúng ta có tài sản bằng tiền, chúng ta có thể đảm bảo sự dễ dàng trao đổi và bảo đảm giá trị của tiền gốc (được gọi là thanh...

Chi phi thêm

Chi phí tạm thời và không thường xuyên, trái ngược với chi phí hiện tại trong tài chính quốc gia. Chi phí chiến tranh và chi phí phục hồi thảm họa quy mô lớn, vv Chi phí truyền thống được cho là được...

Liên minh Pháp-Nga

Liên minh viện trợ lẫn nhau được thành lập vào cuối thế kỷ 19 Nga và Pháp. Năm 1890, hiệp ước tái bảo hiểm giữa Đức và Nga đáo hạn và Đức gần gũi với Đức Phật kể từ khi Đức từ chối gia hạn. Thỏa thuận...

Đường Lombard

Đường phố ở thành phố Anh, London. Đường phố Bologna. Nhiều ngân hàng, bao gồm cả Ngân hàng Anh, các công ty bảo hiểm tập trung, đó là bí danh của thị trường tài chính Luân Đôn. Từ thời điểm của thế k...

Trái phiếu giảm giá

Trái phiếu tài chính phát hành giảm giá. Nó được bán với giá khấu trừ một khoản cố định từ số tiền danh nghĩa, và sự khác biệt là tiền lãi. Ngoài chiết khấu trái phiếu chính phủ, giảm giá trái phiếu k...

Chính sách chiết khấu

Nó có liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ chiết khấu của hóa đơn ra khỏi chính sách lãi suất, nhưng nó cũng được sử dụng đồng nghĩa với chính sách lãi suất. → Giảm giá hóa đơn / Giảm giá

Tiết kiệm có phụ phí

Tiền gửi, tiết kiệm, tiền mặt định kỳ, ủy thác tiền, bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm mà các tổ chức tài chính gắn phụ phí bằng cách dán tem. <Luật liên quan đến việc xử lý tiết kiệm với phí bảo hiể...

kye

Tổ chức tài chính tương trợ của Hàn Quốc tương tự như cha mẹ và trẻ em Nhật Bản thiếu kinh nghiệm . Để đạt được mục tiêu chung, dựa trên tình bạn của khu vực, bình đẳng và bình đẳng là luật sắt. Ngoài...

quản lý danh mục sản phẩm

Nó được viết tắt là PPM. Ý tưởng cho rằng các dòng chảy của các quỹ liên quan đến kinh doanh hay sản phẩm của một công ty được xác định bởi sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần. B...

tỷ trọng của tổng doanh thu được cung cấp bởi trái phiếu

Nó đề cập đến tỷ lệ thu nhập phát hành trái phiếu công trong doanh thu tài khoản chung. Thông thường, việc giảm mức độ phụ thuộc sẽ làm giảm chi phí cần thiết cho việc trả lãi và mua lại trái phiếu cô...

giấy thương mại

Một tên duy nhất của một giấy nợ không có bảo đảm được rút ra bởi một công ty điều hành hoặc công ty tài chính để huy động vốn ngắn hạn từ thị trường. Viết tắt CP. Nó được chỉ định là chứng khoán bởi...