thể loại Phần mềm kinh doanh & năng suất

MIS

Hệ thống thông tin quản lý. Nó là viết tắt của hệ thống thông tin quản lý và đôi khi đọc là "sai lầm". Hệ thống quản lý kinh doanh tổng thể ra đời để đáp ứng với sự tiến bộ nhanh chóng của c...

Phần mềm xử lý bảng tính

Phần mềm ứng dụng có chức năng lập bảng và tính toán để tạo ước tính, đề xuất, báo cáo, v.v. và để tạo biểu đồ. Nó được gọi đơn giản là phần mềm bảng tính. Trong phần mềm bảng tính, các chữ cái và giá...

trình duyệt

Cả hai phần mềm duyệt web. Ban đầu đề cập đến phần mềm để kiểm tra nội dung của tệp dữ liệu, nhưng nó thường đề cập đến phần mềm để xem trang web trên Internet WWW . Trong phần mềm mở rộng hình ảnh vớ...

Phần mềm ứng dụng

Cũng được gọi là phần mềm ứng dụng. Phần mềm được phát triển riêng để hiện thực hóa mục đích trong máy tính. Ví dụ bao gồm phần mềm xử lý tài liệu và phần mềm xử lý bảng tính . → Mục liên quan Tác gi...

Phần mềm phạm vi công cộng

Phần mềm có bản quyền và quyền sở hữu bị bỏ rơi. Nó được viết tắt là PDS. Nó được mở rộng rãi cho công chúng thông qua mạng và bất kỳ ai cũng có thể tự do sử dụng nó, và nó được phép sửa sang lại và p...

  1. 1