thể loại Lập trình

ngôn ngữ lập trình

Ngoài ra trong ngôn ngữ lập trình. Để cho máy tính biết những gì nó muốn xử lý, cần phải mô tả nó dưới dạng một chương trình mà máy tính có thể hiểu, nhưng nó là một hệ thống có các quy tắc và ngữ phá...

MSX

Năm 1983, một tiêu chuẩn thống nhất của máy tính cá nhân 8 bit được đề xuất bởi Tập đoàn Microsoft và Tập đoàn ASCII. Chúng tôi có thể dễ dàng tạo các chương trình bằng ngôn ngữ C được phát triển bởi...

SGML

là viết tắt của ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn. Nó được thành lập vào năm 1986 và trở thành tiêu chuẩn quốc tế, nó là ngôn ngữ để xử lý tài liệu trên máy tính, một định dạng biểu thức nhằm sử...

Robert C. Martin

Chức danh công việc Tư vấn phần mềm Người sáng lập Mentor Nghề nghiệp Làm việc như một chuyên gia phần mềm từ năm 1970 và làm cố vấn phần mềm quốc tế từ năm 1990. Ngoài ra, ông còn thành lập một n...

  1. 1