thể loại Mạng

ISDN

Viết tắt cho dịch vụ tích hợp mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp mạng kỹ thuật số. Các dịch vụ cung cấp toàn diện các dịch vụ đã được xây dựng riêng biệt do sự khác biệt về tính cách như điện thoại, li...

cấu trúc liên kết

Cả cấu trúc liên kết. Nó thường được cho là có cùng ý nghĩa với cấu trúc liên kết, nhưng cũng rộng hơn, bao gồm nghiên cứu lý thuyết tập hợp trong không gian tôpô và phân tích pha để nghiên cứu phân t...

dữ liệu cộng đồng

Công nghệ giao tiếp giữa máy và máy, chẳng hạn như máy tính và thiết bị đầu cuối , giữa các máy tính và hệ thống để liên lạc giữa người và người như điện thoại. Vì một đường dây điện thoại tương tự th...

modem

MODEM (cho bộ giải điều chế). Cả modem và bộ giải điều chế. Một thiết bị chuyển đổi được sử dụng khi trao đổi dữ liệu trên đường dây điện thoại hoặc tương tự, chuyển đổi (điều chế) tín hiệu số của phí...

Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng

Cấu trúc mạng viễn thông Giao thông Từ quan điểm xử lý, những gì được thể hiện bởi vị trí của trung tâm chuyển mạch, hình thức của mạng, số lượng đường, vv được gọi là mạng đường dây. Hình vẽ cho t...

điều khiển từ xa

Cũng được gọi là hoạt động từ xa, điều khiển từ xa được viết tắt là điều khiển từ xa. Điều khiển gửi tín hiệu bằng tay hoặc tự động từ một vị trí từ xa để vận hành thiết bị điều khiển. Khi truyền tín...

  1. 1