thể loại Sách điện tử

Ai

Nhà sử học văn học Trung Quốc, nhà phê bình. Tên thật của tôi là Qian Taketomi. Năm 1927, ông làm nhà lý luận văn học vô sản, tổ chức Taiyo Kai và Công ty Taiyo. Sau đó, ông đã tham gia nghiên cứu về...

exabyte

Đề cập đến một tiêu chuẩn xuất bản điện tử để tìm kiếm thông tin văn bản được ghi trên CD-ROM . Sau đó, với sự tiến bộ của công nghệ số và sự lan rộng của số hóa sách, phổ biến bùng nổ Internet, đổi m...

  1. 1