Reginald Bretnor

english Reginald Bretnor


1911-
Nhà văn Mỹ.
Sinh raNga (Liên Xô).
Cuộc thi đấu tên tuổi Grendel Briathon.
Series "Daddy Simmerone" là một tác phẩm có nhịp độ nhanh và hóm hỉnh. Ông cũng đã viết câu chuyện về truyện ngắn hài hước "Fegfoot toàn tập" (1975) dưới bút danh Grendel Briathon. Các tác phẩm khác bao gồm "Người đàn ông hàng đầu" ('61) và "Tất cả trà của Trung Quốc" ('62).