Hoàng gia

english Imperial rescript

Tổng quan

Theo thuật ngữ pháp lý, một bản sao lại là một tài liệu được ban hành không phải theo sáng kiến của tác giả, mà là để đáp lại (nó có nghĩa đen là "viết lại") cho một yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi người nhận. Nó không áp dụng cho pháp luật chung hơn.
Ý định của hoàng đế sẽ được thực hiện bằng miệng theo Hiến pháp cũ (Hiến pháp của Đế chế hàng ngày Nhật Bản ). Nếu bạn không cần trợ lý của Cơ quan Trợ lý, ngay cả khi bạn tuyên bố chung chung, đối tác của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là không cần thiết. Mặc dù thông thường là không có chữ ký hoặc con dấu của Hoàng đế, nhưng có một chữ ký và con dấu trong Giáo dục Giáo dục (1890) trước khi ban hành Nghị định chính thức (1907). Nó biến mất sau khi bãi bỏ sắc lệnh chính thức năm 1947.
→ Các mục tóm tắt