điều hành

english executive

tóm lược

  • người điều hành pháp luật
  • người quản lý một cơ quan chính phủ hoặc bộ phận
  • một người chịu trách nhiệm quản lý một doanh nghiệp
Tên thường gọi của giám đốckiểm toán viên doanh nghiệp tại công ty. đôi khi đề cập đến các công ty hoặc nhà đầu tư khác của các tập đoàn lợi nhuận theo luật dân sự.