miền

english domain

tóm lược

 • nội dung của một lĩnh vực kiến thức cụ thể
 • mọi người nói chung, đặc biệt là một nhóm người đặc biệt với một số mối quan tâm chung
  • thế giới phương tây
 • tập hợp các giá trị của biến độc lập mà hàm được xác định
 • lãnh thổ mà luật lệ hoặc quyền kiểm soát được thực thi
  • lãnh địa của anh ấy mở rộng sang châu Âu
  • ông đã biến nó thành luật đất đai
 • một môi trường cụ thể hoặc bước đi của cuộc sống
  • lĩnh vực xã hội của anh ấy bị hạn chế
  • đó là một khu vực khép kín của việc làm
  • anh ấy ra khỏi quỹ đạo của tôi

Tổng quan

Tên miền có thể tham khảo:
Khu vực phát triển hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các công ty. cũng đề cập đến việc kinh doanh chính trong một công ty. Bằng cách thiết lập rõ ràng khu vực, có các hiệu ứng như xác định mục tiêu nhập tài nguyên quản lý của doanh nghiệp và hạn chế sự tập trung chú ý của những người ra quyết định.