hệ thống trường học

english school system

tóm lược

  • thành lập nhà máy và thiết bị để cung cấp giáo dục từ mẫu giáo đến trung học
Một khái niệm hữu cơ nắm bắt các trường khác nhau theo mối quan hệ tổng thể. Nói chung, mối quan hệ kết nối của trường theo giai đoạn tuổi là dần dần, mối quan hệ bên cạnh theo loại trường được gọi là hệ thống. Thông thường, cấp trường có ba giai đoạn, tiểu học, trung học và cao hơn, và hệ thống trường học được chia thành một loại dòng đơn và loại dòng đôi. Trong lịch sử, một hệ thống trường học đôi với nhiều hệ thống trường học theo tầng lớp xã hội đã được thiết lập, và từ thế kỷ 19 đến cải cách thế kỷ 20 đã được thực hiện theo kiểu một dòng chung. Phong trào cho cải cách đó được gọi là phong trào thống nhất trường học.
→ Xem thêm Pháp lệnh trường học | giáo viên | trường kinh doanh | giáo dục trung học | Phong trào thống nhất trường học | 6 · 3 hệ thống