Đền Kinkakuji (Đức tin Gion Matsuri)

english Kinkakuji Temple (Gion Matsuri Faith)

Tên phổ biến của con rối Joruri là "Gion Matsuri Faith Record", là sự hợp tác giữa Toyotake và Ritsu. Màn thứ tư lấy bối cảnh ở chùa Kinkakuji, và nó đã nổi tiếng về sự khéo léo trong các đạo cụ.
Đức tin Gion Matsuri