xấp xỉ

english approximation

tóm lược

  • hành động mang lại gần hoặc mang lại với nhau, đặc biệt là các cạnh của mô
  • chất lượng đến gần bản sắc (đặc biệt gần về số lượng)
  • một tính toán gần đúng về số lượng hoặc mức độ hoặc giá trị
    • một ước tính về những gì nó sẽ có giá
    • một ý tưởng sơ bộ sẽ mất bao lâu
  • một tài khoản không chính xác hoặc không đầy đủ
    • báo chí chỉ đưa ra xấp xỉ các sự kiện thực tế
Nó gần với giá trị thực và có thể được thay thế cho sử dụng thực tế. 22 / 7,3,14 giá trị gần đúng của pi π. Nói chung các giá trị đo là gần đúng. Sự khác biệt giữa giá trị gần đúng và giá trị thực là một lỗi .