english delation

Một trong những tài liệu chính thức cổ xưa. Như một tài liệu đi qua lại giữa các quan chức chính phủ không thuộc về, chuyển khoản Tuy nhiên, các tài liệu mà các nhà sư và ba sợi dây trao đổi với các quan chức dựa trên phong cách thay đổi, thay vì <shift>. Hãy di chuyển tài liệu từ vị trí của nó.
Harutake Iikura