Yoichi Kikuzuka

english Yoichi Kikuzuka

Một nhạc sĩ mù thời Minh Trị. Một học trò của Shigekazu Kikunaka (1834-1905) ở Osaka. Một trong những nhà soạn nhạc tiêu biểu của Phong trào Bài hát Mới Minh Trị ở Koto. "Chiyoda's Chochitake Snow Song" (1901), "Meiji Shochikuume" (1902), "Namihana no Honor" (1903), "Iwagami no Matsu", "Triumphal Song" (cả 1904), "Three Views"》 (1907) và như thế. Họ của Kikuzuka là Jiro (1864-1921), Chiraku (1903-78), Atsuko (1930-93), và thế hệ thứ tư.
Kenji Hirano